Загрузка...
скачать
Реферат на тему:

Мамукас, Андреас


Andreas Mamoukas.jpg

План:

  Введение
 • 1 Биография
 • 2 Работы
 • 3 Примечание

Введение

Андреас Мамукас (греч. Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Хиос 1801 г. — Афины 1884 г.) — участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, писатель и государственный деятель.


1. Биография

Мамукас родился на острове Хиос в 1801 году. Принял участие в Греческой революции 1821 года. Во время резни учинённой турками на острове (Хиосская резня) попал в плен, но бежал. Своё свидетельство о турецкой резне и участия в ней евреев Смирны (Измир) Мамукас отразил в своих последующих трудах (см. работы: «Свидетельство о Хиосской резне»). Адмирал Миаулис Андреас-Вокос назначил спасённого Мамукаса секретарём на флот острова Спеце. С прибытием в Грецию правителя Иоанна Каподистрия, в 1828 году Мамукас стал государственным советником. Во время экспедиции октября 1827 года — марта 1828 года под командованием французского филэллина Фавье, Шарль Николя на Хиос, с целью отвоевать остров, Мамукас оставил свою должность чтобы принять в ней участие и вернулся к своей должности после неудачного исхода экспедиции. В 1834 году он получил назначение в Министерство церковных дел[1].

В 1837 году он стал советником по церковным делам при министерстве[2]. Впоследствии, совмещая работу в министерстве, Мамукас периодически работал в архиве Священного Синода[3]. Среди множества работ Мамукаса выделяются его свидетельства о Освободительной войне 1821—1829 годов. и работы архивного характера. Его 11 томов «Архивных документов возрождённой Греции» вероятно единственный источник документов конгрессов и правительств периода 1821—1829 годов[1]. Умер Мамукас в Афинах в 1884 году.


2. Работы

 • Биография Афанасия Паросского — Βιογραφία του Αθανασίου του Πάριου[4]
 • Свидетельство о Хиосской резне — «Παράγραφος γραφής ενός Χιώτη Α. Προς τον φίλο του Ν.», 31η Οκτωβρίου 1822[5]
 • Монастырское управление — Τα Μοναστηριακά, ήτοι οδηγίαι, νόμοι, Βασιλικά διατάγματα, Συνοδικαί και υπουργικαί εγκύκλιοι, περί της διοικήσεως των εν τη Ελλάδι μοναστηρίων και περί της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών[1]
 • 5 томов уроков для семинарий — «Εγκύκλια μαθήματα δια τας ιερατικάς σχολάς», οι πέντε πρώτοι τόμοι[1]
 • 11 томов архивных документов возрождённой Греции — «Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος» «Ήτοι, συλλογή των περί την αναγεννώμενην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι του 1832», Ανδρέου Ζ. Μάμουκα, Τόμος Α'-IA', Πειραιάς, Τυπογραφία Ηλίου Χριστοφίδου, Η αγαθή τύχη, 1839[2]
 • Политическая Конституция Греции — 4-й Национальный Конгресс — Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος κατά την Ε'. Εθνικήν Συνέλευσιν /εκδιδόμενον νυν το πρώτον υπό Ανδρέου Ζ. Μάμουκα, 1843[3]
 • Кораис, Адамантиос, Найденные посмертные записи- Αδαμαντίου Κοραή Τα μετά θάνατον ευρεθέντα συγγραμμάτια, / Βουλή μεν και δαπάνη της εν Μασσαλία Κεντρικής Επιτροπής Κοραή, επιμελεία δε Ανδρέου Ζ. Μάμουκα συλλεγέντα τε και εκδιδόμενα.[4]
 • Библиотека Андреаса Мамукаса- Η Βιβλιοθήκη Ανδρέου Ζ. Μάμουκα γενικού γραμματέως εν τω Υπουργείω των εκκλησιαστικών.[5]
 • Разрушение Хиоса — «Η καταστροφή της Χίου», δημοσιεύθηκε στον Γ' τόμο του περιοδικού «Εβδομάς» το 1886[1]

3. Примечание

 1. 1 2 3 4 Λήμμα Μάμουκας (Ανδρέας), Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Εκδοτικός Οίκος «Ελευθερουδάκης Α.Ε.», Αθήνα, τόμος 9ος, 1930
 2. Κλάδος, Α.Ι. Εφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος 1837 115 (1837).
 3. Το ιστορικό αρχείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
 4. Αθανάσιος ο Πάριος, Όσιος (1722-24.6.1813), 24 Ιουνίου, Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
 5. Η καταστροφή και οι σφαγές της Χίου
скачать

Данный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии. Синхронизация выполнена 13.07.11 06:24:16

Похожие рефераты: Сан-Андреас, Андреас Бек, Андреас Ибертсбергер, Волленвейдер Андреас, Герштер Андреас, Андреас Иваншитц, Андреас Кирхнер, Шифферер Андреас, Йоханссон Андреас.

Категории: Персоналии по алфавиту, Писатели по алфавиту, Родившиеся в 1801 году, Умершие в 1884 году, Историки Греции, Писатели Греции.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.